There are no translations available.

Ngày 17/8/2009, Công ty Máy tính CMS, thành viên t?p ?oàn Công ngh? CMC, chào bán ra th? tr??ng ḍng máy tính xách tay th?i trang m?i có tên g?i CMS X-Style . ?ây là ḍng s?n ph?m ???c trang trí b?ng công ngh? in hi?n ??i trên b? m?t, cho nh?ng h́nh ?nh và h?a ti?t s?c nét ??n không ng?.


 


S?n ph?m ??u tiên trong ḍng máy tính th?i trang là CMS X-Style S20AS7431, n?i b?t v?i h́nh ?nh s?c nét, màu s?c trung th?c. ???c thi?t k? khá m?ng, m?t trong cùng bàn phím có màu tr?ng sáng, CMS X-Style S20AS7431 toát lên v? tr? trung, n?ng ??ng cho ng??i s? h?u. S?n ph?m ???c tích h?p b? vi x? lư Intel® Core 2 Duo T6400 t?c ?? 2x 2.0 GHz v?i 2MB Cache, FSB 800 MHz; b? nh? RAM 2GB DDR2, ? c?ng 250 GB SATA, DVD super multi và màn h́nh chu?n r?ng kích th??c 14.1inch, camera 1.3 megapixel. CMS X-Style S20AS7431 ???c bán v?i giá 10.900.000 VN? (ch?a bao g?m VAT). S?n ph?m máy tính xách tay th?i trang th? hai ???c chào bán có tên g?i CMS X-Style S20AR7331 ???c tích h?p b? vi x? lư Intel® Pentium Dual Core T4200 t?c ?? 2.0GHz, b? nh? RAM 1GB DDR, ? c?ng 250 GB SATA, DVD super multi, camera 1.3 megapixel, kích th??c màn h́nh theo chu?n r?ng 14.1inch và có giá 9.900.000 VN? (ch?a bao g?m VAT).

 

 

“Xu h??ng g?n k?t gi?a công ngh? và th?i trang ?ang ???c h́nh thành ngày càng rơ nét. Vi?c gi?i thi?u ra th? tr??ng ḍng máy tính xách tay th?i trang c?a CMS phù h?p v?i xu h??ng chung và nh?m ?a d?ng h?n các ḍng s?n ph?m ?? ng??i tiêu dùng l?a ch?n. CMS X-Style s? mang ??n cho ng??i s? d?ng m?t phong cách m?i, t?o ?n t??ng m?nh và cá tính. V?i nh?ng ng??i thu?c tuưp ng??i tr? trung, sôi n?i, ?a thích th?i trang và phong cách th́ tôi tin s? khó mà làm ng? tr??c series s?n ph?m máy tính th?i trang m?i này c?a CMS” Ông Nguy?n Ph??c H?i, T?ng Giám ??c CMS cho bi?t.

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? s?n ph?m c?ng nh? các ??i lư phân ph?i, vui ḷng truy c?p website: http://www.cms.com.vn ho?c liên h? s? hotline (04) 2 230 5 230.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CMS Computer Company Limited:
12th Floor, CMC Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Hau Ward,
Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
Tel. +84.4 3795 8666 | Fax. +84.4 3783 3228
Northern Service Warranty Center:
CN4 Road, Lot A2 CN1, Tu Liem Small and Medium Industrial Complex, Minh Khai Commune, Tu Liem District, Hanoi City, Viet Nam
Tel: 84.4. 3573 8550 / 3780 5357
Fax: 84.4. 3780 5360 / 3780 5361
Southern Service Warranty Center:
No 96 Nguyen Truong To Str., 4 Dist., Q.4, Ho Chi Minh City
Tel: +84.8 3943 5288 / 2241 7588
Fax: +84.8 3943 5287