CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS
T?ng 12, Ṭa nhà CMC, Ph? Duy Tân, P. D?ch V?ng H?u, Q. C?u Gi?y, Hà N?i
Tel. +84.4 3795 8666 | Fax. +84.4 3783 3228
TRUNG TÂM B?O HÀNH D?CH V? MI?N B?C
??a ch?: ???ng CN4, Lô A2 CN1 - Cu?m CNTT v??a va? nho? T?? Liêm, Ph??ng Minh Khai, Qu?n B?c T?? Liêm, T.P Ha? Nô?i, Viê?t Nam

Tel: 04. 3573 8550 / 3780 5357
Fax: 04. 3780 5360 / 3780 5361
TRUNG TÂM B?O HÀNH D?CH V? MI?N NAM
??a ch?: 767 L?c Long Quân, Ph??ng 10, Qu?n Tân B́nh, TP. H? Chí Minh
Tel: 08 3974 2015 | Fax: 08 3974 4226