Home Tin t?c B?n tin CMS Sinh nh?t CMS 12 tu?i: Gi?n d? nh?ng ??y ư ngh?a

Tháng 5 v?, ḷng ng??i CMS l?i x?n xang mong ??i m?t ngày h?i l?n trong n?m. ?ó là l? k? ni?m ngày sinh nh?t công ty. Kh?p các pḥng ban ?âu ?âu c?ng th?y bàn tán xôn xao, ai ai c?ng th?y háo h?c mong ch?.

Tr??c ngày di?n ra l? sinh nh?t, các b?c ph? huynh CMS ?ă có c? h?i ???c khoe nh?ng t?m h́nh ?áng yêu c?a con h? khi tham gia ch??ng tŕnh "Nh?ng thiên th?n nh? CMS". R?t nhi?u ?nh ?ă ???c g?i ??n cho ban t? ch?c, m?t di?n ?àn ?ă ???c l?p ra dành riêng cho cu?c thi. Cu?c thi ít nhi?u ?ă t?o nên không khí r?n ràng lan t?a kh?p công ty.

?úng 14h ngày 17/5/2011, toàn th? CMSers ?ă có m?t ?ông ?? t?i h?i tr??ng ???c trang trí sinh ??ng b?ng bóng bay và hoa. Khác v?i m?i n?m ??a ?i?m t? ch?c sinh nh?t th??ng là khách s?n, trung tâm th??ng m?i, n?m nay ti?c sinh nh?t công ty ???c t? ch?c ngay t?i ṭa nhà CMC. ?i?u này không h? ?nh h??ng ??n không khí c?a ch??ng tŕnh, ng??c l?i do ???c t? ch?c ngay trên "sân nhà" nên tinh th?n anh ch? em CBCNV CMS có ph?n "máu l?a" h?n r?t nhi?u.
M? ??u ch??ng tŕnh, dàn ??ng ca CMS ?ă khu?y ??ng không khí b?ng ti?t m?c "R?ng r? Vi?t Nam". Bài hát nh? l?i mu?n nói c?a toàn th? CBCNV CMS v? ni?m t? hào, t́nh yêu và khát v?ng c?ng hi?n dành cho công ty.

Ngay sau ti?t m?c v?n ngh? hùng tráng, TG? Nguy?n Ph??c H?i ?ă lên phát bi?u khai m?c và có ?ôi l?i chia s? h?t s?c gi?n d? và xúc ??ng.


M?c dù n?m 2010 là m?t n?m ??y khó kh?n và th? thách ??i v?i CMS nh?ng r?t nhi?u b? ph?n, cá nhân trong công ty ?ă hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c giao và ?ă nh?n ???c b?ng khen, gi?i th??ng có ư ngh?a ??ng viên, khích l? r?t l?n t? phía công ty.


Bu?i l? sinh nh?t ?ă mang ??n cho toàn th? CBCNV r?t nhi?u c?m xúc, t? vui s??ng t? hào tr??c nh?ng thành tích mà công ty ?ă ??t trong su?t ch?ng ???ng 12 n?m, ??n nh?ng xúc c?m l?ng ??ng v? nh?ng kho?nh kh?c làm vi?c hàng ngày c?a các CMSers và nh?ng n? c??i không ng?t b?i nh?ng tṛ ch?i, hài k?ch thú v? di?n ra trong su?t ch??ng tŕnh.

Hài k?ch "CMS v? làng"

TG? Nguy?n Ph??c H?i trong m?t tṛ ch?i trong ch??ng tŕnh

M?t tṛ ch?i khác khi?n c? h?i tr??ng c??i nghiêng ng?

Toàn th? CBCNV CMS và BL? công ty ch?p ?nh l?u ni?m

Bu?i l? k?t thúc trong không khí vui v? và ?? l?i nhi?u d? âm ??i v?i toàn b? CMSers.

 

S?n ph?m


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
zlight
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS
T?ng 12, Ṭa nhà CMC, Ph? Duy Tân, P. D?ch V?ng H?u, Q. C?u Gi?y, Hà N?i
Tel. +84.4 3795 8666 | Fax. +84.4 3783 3228
TRUNG TÂM B?O HÀNH D?CH V? MI?N B?C
??a ch?: ???ng CN4, Lô A2 CN1 - Cu?m CNTT v??a va? nho? T?? Liêm, Ph??ng Minh Khai, Qu?n B?c T?? Liêm, T.P Ha? Nô?i, Viê?t Nam

Tel: 04. 3573 8550 / 3780 5357
Fax: 04. 3780 5360 / 3780 5361
TRUNG TÂM B?O HÀNH D?CH V? MI?N NAM
??a ch?: 767 L?c Long Quân, Ph??ng 10, Qu?n Tân B́nh, TP. H? Chí Minh
Tel: 08 3974 2015 | Fax: 08 3974 4226